• Kartę pojazdu niestety bardzo łatwo zgubić
  • Adnotacje urzędowe to ważna rubryka w karcie pojazdu

Karta pojazdu - od początku ta sama

Od 1 lipca 1999 r. wszystkie auta po raz pierwszy rejestrowane na terenie Polski muszą mieć kartę pojazdu. Tyczy się to zarówno aut nowych, jak i używanych zakupionych poza granicami kraju. Jest to ważny dokument, bez którego nie można przerejestrować auta. Bardziej jednak istotne są informacje zawarte w samej karcie. Częściowo dublują się one z tymi z dowodu rejestracyjnego, jednak trzeba pamiętać, że ten ostatni zmienia się za każdym razem, kiedy auto zostaje sprzedane, a karta pojazdu pozostaje ta sama. Dlatego przed zakupem warto zapoznać się ze znajdującymi się tam informacjami. W ten sposób łatwo sprawdzić, czy sprzedawca mówi prawdę o historii auta, czy naprawdę jest, jak twierdzi, drugim właścicielem, a poprzednio jeździło nim starsze małżeństwo, czy może auto w rzeczywistości ma przeszłość flotową, a licznik jest prawdopodobnie „kręcony”.

Karta pojazdu - lepiej ją dobrze przeczytaj

Równie dużo można dowiedzieć się z rubryki „Zmiany parametrów technicznych pojazdu”. Wpisywane są tam np. informacje o wymianie silnika lub innych istotnych modyfikacjach auta. Dziwnym trafem takie historie często ulatują z pamięci sprzedających. Jednak najistotniejsze dla potencjalnego kupca będą informacje znajdujące się w rubryce pod nazwą „Adnotacje urzędowe”. Uwzględnia się tu m.in. takie rzeczy, jak przeznaczenie auta (czy np. służyło jako taksówka lub pojazd do nauki jazdy) oraz to, że miało wcześniej zamontowaną instalację gazową. Przy zmianie dowodu informacje takie znikają.

Karta pojazdu - uwaga na wtórniki

Karta pojazdu - poznaj prawo: Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

Art. 28.

  1. Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu.
  3. Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 4 (pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu z dnia 20 października 2003 r.

§ 2. 1. Karta pojazdu, zwana dalej „kartą”, jest dokumentem przypisanym do pojazdu, zawierającym w szczególności:

  1. dane identyfikacyjne pojazdu;
  2. parametry techniczne pojazdu;
  3. dane identyfikacyjne właściciela pojazdu (...);
  4. dane potwierdzające rejestrację pojazdu.

§ 5. 1. W przypadku zmiany stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym organ rejestrujący dokonuje odpowiednich wpisów w karcie w rubryce „Adnotacje urzędowe” lub w rubryce „Zmiany parametrów technicznych pojazdu”.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do pojazdów:

  1. powstałych w wyniku procedury homologacji wielostopniowej;
  2. nieobjętych procedur homologacji, przebudowanych lub zabudowanych przed pierwszą rejestracją, jeżeli właściciel pojazdu otrzymał kartę pojazdu (...).