Obowiązek wydania tego rozporządzenia nakłada na Ministra Klimatu Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018, a dokładnie art. 12 ust. 2 zgodnie z którym „minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej, pozwalającej wyposażyć stanowiska wewnętrzne i zewnętrzne związane z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW”.

Zgodnie z ustawą podmioty projektujące i budujące takie budynki mają obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej w celu wyposażenia w przyszłości tychże budynków w punkty ładowania, bez konieczności kosztownej przebudowy instalacji elektrycznej.

Rozporządzenie w paragrafie 1. określa sposób kalkulacji minimalnej mocy przyłączeniowej dla budynków użyteczności publicznej. Ma ona być iloczynem 20 proc. planowanych stanowisk postojowych i mocy równej 3,7 kW, czyli np. dla obiektu z 10 miejscami wyniesie 7,4 kW, bo 20 proc. z 10 = 2; 2 x 3,7 kW = 7,4 kW.

Paragraf 2. precyzuje minimalną moc dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W tym przypadku jest ona iloczynem 50 proc. planowanej liczby miejsc postojowych oraz mocy 3,7 kW, czyli np. dla obiektu z 10 miejscami postojowymi wyniesie 18,5 kW, bo 50 proc. z 10 = 5; 5 x 3,7 kW = 18,5 kW.

W obydwu przypadkach liczba planowanych miejsc postojowych wynika z prowadzonych wcześniej konsultacji. Co ważne, rozporządzenie nie określa ilości punktów ładowania – będzie można zainstalować ich mniej, ale o większej mocy. Jak podkreślają autorzy rozporządzenia, umożliwi ono zarówno zarządcom nowo budowanych budynków użyteczności publicznej jak i właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych instalowanie w przyszłości punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych plug-in bez konieczności przebudowy instalacji elektrycznej i oczywiście wpłynie na rozwój infrastruktury elektromobilności w naszym kraju.

Po zatwierdzeniu projektu przez rząd, rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.