Przywrócenie kontroli granicznych i ograniczenie miejsc, w których można je przekraczać, to konsekwencje pandemii koronawirusa. Wszystko wskazuje na to, że do takiej sytuacji musimy się przyzwyczaić oraz, że nie potrwa ona tylko do 13 kwietnia.

Ograniczenia nie tylko dotknęły osoby często podróżujące (zawodowo i osobiście), ale przede wszystkim mieszkańców przygranicznych miejscowości, którzy często pracują w firmach poza granicami naszego kraju. Czy te osoby czeka także obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna? Na te i inne pytania odpowiedziała Straż Graniczna.

Gdzie aktualnie można przekroczyć polską granicę?

Przejścia na granicy z Niemcami:

Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą.

Ruch pieszy: Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą.

Przejścia na granicy z Litwą:

Budzisko, Ogrodniki.

Przejścia na granicy ze Słowacją:

Barwinek, Chyżne.

Przejścia na granicy z Czechami:

Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy.

Ruch pieszy: Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni).

Przejścia na granicy z Ukrainą:

Dorohusk, Hrebenne, Korczowa.

Przejścia na granicach z Rosją i Białorusią:

Granicę polsko-rosyjską można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, a granicę z Białorusią w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu.

Kto może wjechać do Polski?

  • Obywatele Polski,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kto musi odbyć kwarantannę?

Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Informacje te wprowadzane są przez funkcjonariuszy Straży Granicznej bezpośrednio do bazy danych i przekazywane służbom sanitarnym. Osoby takie są później kontrolowane co najmniej raz dziennie, czy przebywają pod wskazanym adresem!

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Z kwarantanny zwolnione są załogi statków, samolotów, pociągów, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący zadania służbowe. Z kwarantanny zwolnieni są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Czy Polacy mieszkający w Polsce i pracujący po drugiej stronie granicy muszą odbyć kwarantannę?

Od 27 marca osoby takie po powrocie do kraju także podlegają 14-dniowej kwarantannie, więc praktycznie oznacza to dla nich koniec pracy lub przeprowadzkę do innego kraju na czas obostrzeń. Można wystąpić z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Czy kierowcy zawodowi są poddawani kontroli na granicy i podlegają kwarantannie?

Kierowcy zawodowi wykonujący międzynarodowy transport towarów, przekraczający granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, są zwolnieni z kontroli. Dotyczy to zarówno kontroli granicznej, jak i kontroli sanitarnej. Decyzja MSWiA jest podyktowana koniecznością zapewnienia płynności dostaw. Tym samym kierowcy tacy nie podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski

Czy Straż Graniczna wydaje zaświadczenie o skierowaniu na kwarantannę?

Nie, Straż Graniczna nie wydaje na granicy zaświadczeń o skierowaniu na kwarantannę. Pracownik może telefonicznie powiadomić pracodawcę o nieobecności i w ciągu trzech dni po zakończeniu kwarantanny dostarczyć pracodawcy oświadczenie, które będzie stanowić usprawiedliwienie nieobecności.

Czy kwarantanna może być skrócona?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.