• GDDKiA zamierza teraz analizować, którędy najlepiej zlokalizować obwodnicę tak, by była akceptowalna pod kątem społecznym, ekonomicznym, technicznym, ruchowym, komunikacyjnym, jak i środowiskowym
  • OAW posłużyć do przejazdu ruchu tranzytowego we wszystkich kierunkach oraz komfortowego i bezpiecznego dojazdu do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.  
  • Podczas planowania badane jest oddziaływanie m.in. na zdrowie i życie ludzi, zabytki, obiekty kulturowe, glebę, wodę, powietrze atmosferyczne, klimat, faunę, florę oraz obszary chronione.
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Trasa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej będzie składać się z drogi ekspresowej S50 na północy i autostrady A50 na południu od Warszawy. Nieznany jest jeszcze konkretny wariant trasy.

Wyznaczenie drogi to kolejny etap prac projektowych. Aby rozpocząć Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), trzeba najpierw zapewnić finansowanie oraz wybrać wykonawców dokumentacji. Drogowcy przewidują etapowe zlecanie poszczególnych odcinków, a w pierwszej kolejności ogłoszą przetargi na opracowanie STEŚ dla S10 oraz zachodniej części OAW łącząc S7 w okolicy Płońska i okolicy Grójca. Projektanci przedstawią możliwe warianty przebiegu drogi we wskazanym, optymalnym korytarzu.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Dla części OAW przebiegającej na wschód od S7 - w sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Mińska Mazowieckiego, Otwocka czy Wiązownej - GDDKiA zamierza przeanalizować istniejące korytarze i uwarunkowania sieciowe. Ma być to odpowiedź na zgłoszone przez mieszkańców i samorządy głosy dotyczące wskazanego korytarza w studium korytarzowym. Przed skierowaniem inwestycji do dalszych prac studialnych brane będą pod uwagę aktualne dane, poszukiwane będą rozwiązania akceptowalne zarówno pod kątem społecznym, ekonomicznym, technicznym, ruchowym, komunikacyjnym, jak i środowiskowym. Drogowcy będą starali się wskazać do dalszych prac wariant, który będzie miał szansę na realizację, a w efekcie przyniesie korzyść dla zainteresowanych.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - cel powstania

Choć mała obwodnica Warszawy jest już na zaawansowanym etapie prac, to została ona stworzona do usprawnienia dojazdu z obszaru aglomeracji warszawskiej, a także pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. OAW z kolei ma posłużyć do komfortowej obsługi komunikacyjnej w tym ruchu tranzytowego we wszystkich kierunkach oraz komfortowego i bezpiecznego dojazdu do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

GDDKiA umożliwiła wszystkim zainteresowanym wgląd w wyniki dotychczasowych prac. Teraz poszukiwane są rozwiązania, które pojawią się dopiero na kolejnym etapie, podczas opracowywania STEŚ-R.

Projektanci zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu drogi. Ustalenie docelowego przebiegu nastąpi w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnych etapach prac projektowych będzie podlegało dalszym uszczegółowieniom. Poszczególne kroki na etapach decyzji administracyjnych będą prowadzone z udziałem społeczeństwa, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych w ramach spotkań informacyjnych oraz konsultacji społecznych.

Warianty przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej Foto: GDDKiA
Warianty przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej -wpływ inwestycji na środowisko

W ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) przeprowadzona została procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która obejmowała wszystkie działania związane z realizacją CPK. Na kolejnych etapach (DŚU, ZRID), ale już na zdecydowanie większym poziomie szczegółowości, prowadzone będą kolejne procedury oceny oddziaływania na środowisko. Elementem każdego z takich postępowań jest raport o oddziaływaniu na środowisko, pozwalający ocenić wpływ na wszystkie elementy otoczenia.

Badane jest oddziaływanie m.in. na zdrowie i życie ludzi, zabytki, obiekty kulturowe czy powierzchnię ziemi. Przeanalizowany zostanie też wpływ inwestycji na gleby, wody powierzchniowe, wody podziemnie, powietrze atmosferyczne, klimat, klimat akustyczny, faunę, florę oraz obszary chronione. Pozwoli to ocenić i porównać na dużo większym poziomie szczegółowości zaproponowane rozwiązania, a ich efekty przedstawić społeczeństwu i zainteresowanym w ramach konsultacji społecznych.

A2 Łódź - Warszawa z dodatkowym pasem ruchu

Przypomnijmy, że toczą się przygotowania do poszerzenia 89 km autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą. Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. uzyskano decyzje środowiskowe. GDDKiA jest gotowa, aby jeszcze jesienią (po zatwierdzeniu finansowania) ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ułatwi w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.