Od 20 stycznia 2011, obowiązuje nowy taryfikator mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym oraz za wybrane wykroczenia. Sprawdź ile zapłacisz za przekroczenie prędkości, ile za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym a ile za nieprzyzwoite słowa, rysunki albo ogłoszenia umieszczone w miejscu publicznym. I PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH * wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd - na przejściach dla pieszych 50 zł - w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł * wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100 zł * przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50 zł * niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 zł * przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: - na obszarze zabudowanym 50 zł - na obszarze niezabudowanym 100 zł * zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł * przebieganie przez jezdnię 50 zł * chodzenie po torowisku 50 zł * wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100 zł * naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50 zł * naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 zł * naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 zł * naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł * korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50 zł * naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 zł II PRZEPISY DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW Zasady ogólne i przepisy porządkowe * zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł * naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł * nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 zł * niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł * przewożenie dziecka w pojeździe: - poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150 zł - w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150 zł * kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 zł * nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100 zł * kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100 zł * przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150 zł * korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł * wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł * niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł * nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł * brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 zł Włączanie się do ruchu * nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł * uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200 zł * naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200 zł Prędkość i hamowanie * przekroczenie dopuszczalnej prędkości: - do 10 km/godz. do 50 zł - o 11-20 km/godz. 50-100 zł - o 21-30 km/godz. 100-200 zł - o 31-40 km/godz. 200-300 zł - o 41-50 km/godz. 300-400 zł - o 51 km/h i więcej 400-500 zł * hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100-300 zł * jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50-200 zł * niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 zł * przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu - według stawek za przekroczenie dopuszczalnej prędkości Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu * zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 zł * zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 zł * utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 zł * nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 zł * nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 zł Wymijanie, omijanie i cofanie * omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł * omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł * utrudnianie ruchu podczas cofania 50-200 zł * naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł Wyprzedzanie * wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł * wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 zł * naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: - ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250 zł - kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 zł * naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 zł * naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 zł * naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300 zł * wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300 zł * wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200 zł * zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł * niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 zł * wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 zł Przecinanie się kierunków ruchu * nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł * nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 zł * nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350 zł * nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł * nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350 zł * niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350 zł * naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 zł * naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100 zł * naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł * naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł * jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 zł * jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł * naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza * niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł * naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100 zł * nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł * używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł * używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł Holowanie * holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł * holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250 zł * holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 zł * holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł * holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 zł * holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł * naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: - niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł - nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 zł - brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 zł - niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 zł - niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 zł Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt * naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 zł * nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50 zł * naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50 zł * naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 zł * naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 zł * naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd 150 zł * naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny 100 zł * naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika 50 zł * naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 zł * naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100 zł * naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50 zł * naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100 zł * pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50 zł * pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50 zł * naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50 zł * naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50 zł * naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50 zł * naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50 zł * naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50 zł * naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50 zł * naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50 zł * pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50 zł * naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50 zł Autostrady i drogi ekspresowe * naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł * cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł * wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 zł * zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 zł * nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 zł * niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł Zatrzymanie i postój * zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100-300 zł * niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100 zł * zatrzymywanie pojazdu: - na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania 300 zł - na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100-300 zł - w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 zł - na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 zł - na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 zł - w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 zł - przy lewej krawędzi jezdni 100 zł - na pasie między jezdniami 100 zł - w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100 zł - w odległości mniejszej niż 15 metrów od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 zł - na drodze dla rowerów 100 zł * brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 zł * naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 zł * naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 zł * naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150-300 zł * naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 zł * naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 zł * naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 zł * naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 zł * naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów 200-300 zł Używanie świateł zewnętrznych * jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 zł * jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł * jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 zł * jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł * nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 zł * korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł * naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł * używanie „szperacza” podczas jazdy 100 zł Używanie pojazdów w ruchu drogowym * bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 zł * używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 zł * zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200 zł * zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł * oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł * używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 zł * używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł * wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200 zł * naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200 zł - oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50 zł - kierującego innym pojazdem 200 zł * naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł * niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 zł * naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200 zł * bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 zł * ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50 zł * używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300 zł * nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 zł * umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100 zł * pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100 zł Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep * umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 zł * umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 zł * przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150 zł * niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200 zł * naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł * ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100-300 zł Przewóz osób * przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł * przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł * naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 100 zł * naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100 zł * naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50 zł III KIERUJĄCY * kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą: - uprawnień do kierowania pojazdami 500 zł - uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 zł * kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł * kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł * za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł IV INNE WYKROCZENIA * samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400 zł * używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł * dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 zł * dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: - pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 50-200 zł - pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 zł * zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200 zł * samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100 zł * wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50 zł * uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 zł * uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200 zł * naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200-500 zł V ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE * niestosowanie się do znaków: - B-3 do B-7 „zakaz wjazdu...” 250 zł - B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” 250 zł - C-12 „ruch okrężny” 250 zł - B-15 do B-19 „zakaz wjazdu...” 150 zł - B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” 100 zł - B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 100 zł - B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 100 zł - B-32 „stój - kontrola celna” lub jego odpowiedników 200 zł - B-35 „zakaz postoju” 100 zł - B-36 „zakaz zatrzymywania się” 100 zł - B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” 100 zł - B-39 „strefa ograniczonego postoju” 100 zł - C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” 250 zł - C-13 „droga dla rowerów” 100 zł - C-14 „prędkość minimalna” 100 zł - C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” 400 zł - BT-1 „ograniczenie prędkości” 100 zł * BT-3 „blokada zwrotnicy” 200 zł - P-2 „linia pojedyncza ciągła” 100 zł - P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” 200 zł - P-4 „linia podwójna ciągła” 200 zł - P-7b „linia krawędziowa ciągła” 100 zł - P-17 „linia przystankowa” 100 zł - C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” 200 zł - P-21 „powierzchnia wyłączona” 100 zł * niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” 100 zł * niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 zł * naruszenie postanowień wynikających ze znaków: - D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” 100 zł - D-13 „początek pasa ruchu powolnego” 100 zł - D-18 „parking”, D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” – 100 zł - D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking — miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł - D-19 „postój taksówek” 100 zł - F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” - 250 zł - BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie” 200 zł - P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” – 100 zł - P-20 „koperta” 100 zł * niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez: - wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 100 zł - kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 100 zł - kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione 300-500 zł VI ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM * spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500 * spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500 WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym – od 100 do 500 Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy, lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości – 100 zł Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania – od 200 do 500 zł Umyślne uszkodzenie lub usuniecie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną – 150 zł Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – od 50 do 250 zł Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne – od 250 zł do 500 zł Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych – 100 zł Niszczenie płotków faszynowych – 100 zł Zdejmowanie chrustu z wydm – 100 zł Chodzenie lub przebywanie na wydmach – 50 zł Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu – 200 zł Biwakowanie na wydmach – 300 zł Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach – 100 zł Niszczenie umocnień brzegowych – 500 zł Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej – od 50 do 500 zł Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości – 100 zł Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku – od 50 do 100 zł Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu albo rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych – od 50 do 100 zł Zanieczyszczenie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności – od 50 do 500 zł Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych – 100 zł Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych – 100 zł Nieuprzatnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – 100 zł Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym – 200 zł Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji: - w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 200 zł - w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 150 zł - w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 150 zł Wykonanywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą: - czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego – 300 zł - mierniczego górniczego lub geologa górniczego – 300 zł - dozoru ruchu zakładu górniczego – 250 zł - innych czynności w zakładzie górniczym – 200 zł Niedopełnienie obowiązków w zakresie: - sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 300 zł - aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 250 zł - posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 200 zł - bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża – 300 zł Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych – 100 zł Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży – 150 zł Sprzedaż wyrobów tytoniowym: - osobom do lat 18 – 500 zł - na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500 zł - w postaci papierosów w opakowaniu zawierającym mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania – 100 zł - w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym – 100 zł Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 – 150 zł Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu - 150 zł