W załączeniu do krótkiej informacji znajdziedzie listę skontrolowanych stacji. Oto instrukcja jak je czytać:

- Tabela zawiera wyniki badań laboratoryjnych paliwa sprzedawanego w dniu kontroli.

- Tabela zawiera wyniki badań ze stacji, gdzie czynności kontrolne zostały zakończone (tzn. po badaniu próbki kontrolnej lub po rezygnacji przez kontrolowanego z jej badania).

- litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) i w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 136).

Symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:

- MON - Motorowa liczba oktanowa MON

- RON - Badawcza liczba oktanowa RON

- S - Zawartość siarki

- Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje

- Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje

- Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje

- Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje

- Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje

- Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury

- Sf-FBP - Temperatura końca destylacji

- Sf-R - Pozostałość po destylacji

- TZ - Temperatura zapłonu

- VP - Prężność par, DVPE

- E - przekroczona zawartość eterów,

- O - przekroczona zawartość tlenu,

- Me - przekroczona zawartość metanolu,

- B - przekroczona zawartość benzenu.

W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.