Audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA skontrolowali pierwszą pulę przejść dla pieszych na sieci dróg krajowych. Kontrolę mapą potrwać jeszcze przez kolejne dwa lata. Przy okazji kontroli zwracano uwagę na:

· prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,

· warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy,

· stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,

· stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,

· możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście,

· prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,

· prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

Wyniki kontroli

W wyniku audytu każde przejście oceniono w skali od 0 do 5 i w efekcie powstał ich ranking. Na 9 proc. skontrolowanych przejść (61 sztuk) stwierdzono duże lub bardzo duże ryzyko niechronionych uczestników ruchu drogowego, co w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego mogłoby nieść za sobą ryzyko śmierci pieszego. Na tych przejściach konieczne są kompleksowe zmiany opisane w zaleceniach dla każdego z nich. Z kolei w przypadku 36 proc. skontrolowanych przejść (245 sztuk) stwierdzono niskie lub bardzo niskie ryzyko powstania wypadku.

Wyniki I etapu audytu pokazują, że najczęściej pojawiającym się zastrzeżeniem był brak lub niewystarczające udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących (płytki naprowadzające). Dotyczyło to 70 proc. skontrolowanych przejść dla pieszych. Uwagi dotyczące oznakowania poziomego przejść (jego brak lub niepełne) dotyczyły 24 proc. skontrolowanych przejść. Z kolei w 22 proc. skontrolowanych przejść doradzono zastosowanie rozwiązań ograniczających prędkość pojazdów, a w 16 proc. konieczność zwiększenia ochrony pieszych czekających na krawędzi przejścia.

Cześć przejść do likwidacji

Wśród ocenianych przejść dla pieszych znalazły się przejścia zlokalizowane na drogach dwujezdniowych. Każde tego typu przejście dla pieszych jest przejściem o dużym ryzyku. Z drugiej strony przejścia te są potrzebne okolicznym mieszkańcom, a ich likwidacja wiązałaby się z protestami. Mimo tego audytorzy zalecili likwidację aż 13 ze skontrolowanych przejść, uznając, że są skrajnie niebezpieczne, a inne rozwiązania, takie jak umieszczenie sygnalizacji świetlnej będzie bezskuteczna.

Z kolei dla 97 przejść wskazano konieczność ich doświetlenia. Jednakże spełnienie tego będzie możliwe dopiero przy zaangażowaniu się w poprawę bezpieczeństwa również władz lokalnych, w tym doświetlenia wskazanych przejść dla pieszych.