Zdaniem NIK o złej jakości wykonywanych na drogach robót świadczy fakt, że w większości przypadków już po upływie około dwóch lat od odbioru występują znaczne usterki i wady - czytamy w komunikacie NIK.

W czwartek na konferencji prasowej NIK przedstawiła raport w tej sprawie. Wyniki kontroli wskazują na nieprawidłowości na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

"Zdaniem kontrolerów powodem tak złej sytuacji jest głównie nierzetelność i niedbalstwo wykonawców oraz źle przygotowanie projekty. Nie bez znaczenia jest bałagan prawny" - napisano w komunikacie.

NIK będzie domagać się od Ministerstwa Infrastruktury podjęcia działań w tej sprawie. Będą to m.in.: określenie wymagań technicznych w budownictwie drogowym oraz ujednolicenie i uproszczenie przepisów.

"Sytuacja poprawi się, gdy przyspieszone zostanie wprowadzanie norm europejskich regulujących budownictwo drogowe" - czytamy w raporcie.

Z raportu wynika także, że niemal powszechna jest akceptacja nierzetelnie przygotowanych projektów inwestycji. Nieprawidłowości znaleziono w co szóstej tego typu dokumentacji.

Zdaniem NIK niski poziom robót na drogach odbija się negatywnie na poziomie bezpieczeństwa. "Zwiększa to także koszty ich utrzymania" - uważają autorzy raportu.

"We wszystkich skontrolowanych podmiotach roszczenia wypłacane kierowcom i pieszym były skutkiem niewywiązania się zarządów dróg z obowiązku utrzymania drogi we właściwym stanie technicznym" - wyjaśnia NIK.

Kontrolę przeprowadzono pomiędzy 1 stycznia 2006 r. a 30 czerwca 2008 roku we wszystkich oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz w zarządach dróg wojewódzkich.

Najwyższa Izba Kontroli to instytucja państwowa prowadząca kontrole w administracji rządowej. Głównym zadaniem NIK jest informowanie Sejmu oraz opinii publicznej o działaniach państwa w zakresie rzetelności, legalności, gospodarności oraz celowości prowadzonych przez organy państwa działań.