• Mosty w województwie łódzkim są w opłakanym stanie 
  • Łódzcy zarządcy powiatowi i gminni winni zaniedbań 
  • NIK zawiadamia organy ścigania 

Mosty kluczowymi elementami dróg publicznych

Obiekty mostowe i przepusty są newralgicznymi elementami dróg publicznych, niejednokrotnie decydującymi o ich przydatności eksploatacyjnej. W dodatku szczególnie narażone są na degradację wskutek:

  • oddziaływania środków chemicznych stosowanych do usuwania gołoledzi, 
  • zanieczyszczenia atmosfery, 
  • oddziaływania chemikaliów w ściekach poprzemysłowych, 
  • zamarzania i odmarzania wody zimą, 
  • stałego wzrostu natężenia ruchu drogowego. 

Zły stan mostów w województwie łódzkim

Zgodnie z danymi GDDKiA za 2018 r. w województwie łódzkim w skali od 0 do 5 żaden obiekt tego typu pozostający pod zarządem władz powiatowych nie osiągnął stanu zadowalającego (4).

Ustawa o drogach publicznych wyszczególnia cztery kategorie dróg: krajowe (zarządzane przez GDDKiA), wojewódzkie (pod zarządem województwa), powiatowe (pod zarządem powiatu) i gminne (zarządzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Każda jednostka samorządu terytorialnego może wyznaczyć własny wyspecjalizowany zarząd dróg.

Czytaj także: NIK o inwestycjach drogowych

Najlepszym zarządcą dróg w regionie był łódzki oddział GDDKiA – blisko 85 proc. obiektów mostowych pod jego zarządem uzyskało ocenę odpowiednią (5) lub zadowalającą (4). Nie da się tego powiedzieć o pozostałych zarządcach – niemal 75 proc. spośród podlegających im 435 obiektów mostowych i przepustów było w stanie niepokojącym (3), niedostatecznym (2) lub przedawaryjnym (1). Najgorzej jest w wypadku zarządców powiatowych – 130 spośród 148 obiektów mostowych (blisko 88 proc.) wymagało pilnych napraw. 3,6 proc. obiektów nie podlegało ocenie z racji toczących się remontów.

Czytaj także: Raport NIK: na polskich drogach jest za dużo znaków

Zaniedbania zarządców powiatowych i gminnych w województwie łódzkim

Jak informuje NIK, zarządcy powiatowi i gminni ograniczali działania do najpilniejszych prac interwencyjnych. Wskutek braku środków finansowych zdecydowanie ograniczano prace naprawcze, remontowe oraz modernizacyjne, niekiedy zaś pieniędzy brakowało nawet na podtrzymanie dotychczasowego stanu technicznego przepraw. W projektach rocznych planów finansowych zarządcy wskazywali kwoty dużo wyższe niż faktycznie później przyznawane. Na inwestycje środków nie zapewniano wcale lub prawie wcale.

Ponadto Łódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich i łęczycki Zarząd Dróg Powiatowych nie dostosowały organizacji ruchu do pogorszonego stanu technicznego aż 45 obiektów mostowych. Mogło to wpłynąć na ich dalszą degradację i pogorszyć warunki bezpieczeństwa drogowego.

Z powodu nieprecyzyjnych przepisów większość zarządców nie wywiązała się z obowiązków planistycznych dotyczących opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

Czytaj także: Raport NIK: niebezpiecznie na polskich drogach

11 zawiadomień Najwyższej Izby Kontroli do organów ścigania

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK skierowała 11 zawiadomień do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń, z tego:

  • sześć zawiadomień w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na nieujawnieniu lub nierzetelnym prezentowaniu obiektów mostowych i przepustów oraz ich wartości w ewidencjach księgowych, 
  • zawiadomienie w sprawie przeprowadzania kontroli okresowych obiektów mostowych i przepustów bez stosownych uprawnień budowlanych, 
  • cztery zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia polegającego na nieprzeprowadzaniu kontroli okresowych obiektów mostowych i przepustów lub nieprowadzeniu książek takich obiektów.