• Firma Polaqua z Piaseczna wygrała przetarg na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia
  • Kontroferenci mają czas do 20 maja na złożenie odwołań
  • Termin realizacji przedsięwzięcia przewidziano w połowie 2027 roku

Inwestycja jest kontynuacją budowanej od marca 2022 r. obwodnicy Poręby i Zawiercia. Odcinek o długości 7,5 km będzie zaczynał się na węźle Kromołów, którego budowa ma miejsce w ramach pierwszego etapu obwodnicy. Obwodnica zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach sąsiedniej obwodnicy Kroczyc.

W listopadzie 2023 roku GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy tego przedsięwzięcia, a w lutym 2024 roku otworzono nadesłane oferty. Obecnie trwa ich badanie przez komisję przetargową. W kwietniu 2024 roku Wojewoda Śląski wydał dla tej obwodnicy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu drogi nr 78

Nowa, dwujezdniowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Powstaną również drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Nie zabraknie m.in. infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023.

Ważna trasa nr 78

DK78 to kluczowe połączenie drogowe z lotniskiem w Pyrzowicach. Trasa przebiega przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.

Dzięki obwodnicy ruch tranzytowy zniknie z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, a to korzystnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Ponadto nowa trasa umożliwi ominięcie kilkudziesięciu skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78. Tym samym przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 min.

Obwodnica Poręby i Zawiercia – sytuacja na budowie pierwszego odcinka

Wykonawca jest bliski dokończenia robót ziemnych, wykonywania podbudów z kruszyw mineralnych oraz kolejnych warstw z mieszanek asfaltowych. Wykonanie nasypów dla całej budowy zrealizowano już w 90 proc. Zakończono także wykonywanie wykopu w ciągu trasy głównej.

Obecnie kontynuowane są roboty związane z wykonywaniem dolnych i górnych warstw podbudowy jezdni z kruszyw mineralnych, a zaawansowanie pod tym względem wynosi 70 proc. Trwają również prace przy wykonywaniu warstw z mieszanek asfaltowych.

Zaawansowanie prac na różnym poziomie

W ciągu głównego odcinka trasy warstwa asfaltowej podbudowy jest zaawansowana na poziomie 60 proc. a warstwy wiążącej na poziomie 30 proc. Wykonawca kontynuuje również roboty w zakresie humusowania i obsiania skarp nasypów i wykopów oraz porządkowania terenów zielonych w pasie drogowym.

W tym zakresie zaawansowanie robót to 12 proc. Równolegle są prowadzone roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego tj. budową zbiorników retencyjnych, kanałów hydrotechnicznych, przebudową i konserwacją przyległych rowów melioracyjnych oraz umocnienia cieków wodnych w obrębie pasa drogowego. Trwają jeszcze prace na obiektach mostowych. Ustroje nośne wykonano na dwunastu z nich, a zaawansowanie prac to 73 proc.

Pod obwodnicą budowane są przejścia dla zwierząt, a ich zaawansowanie wynosi 85 proc. Wykonano już 29 przepustów ekologicznych. W efekcie wszystkich prac wykonanie obwodnicy Poręby i Zawiercia zbliża się do 65 proc.

Obwodnica Poręby i Zawiercia – termin realizacji

Inwestycja powinna zostać ukończona w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Pozwoliłaby na oddanie drogi do użytkowania w połowie 2027 r.

Trzeba jednak pamiętać, że inni oferenci do 20 maja 2024 roku mają czas na składanie ewentualnych odwołań od wyboru. Przy ich braku oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie można na przełomie drugiego i trzeciego kwartału podpisać umowę. W innym przypadku opóźni się to, a tym samym przesunięciu może ulec termin zakończenia prac budowalnych.