Do UOKiK wpłynęło (w okresie od lipca 2021 r.) 20 skarg konsumentów, które dotyczyły zapewniania pojazdów zastępczych osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych. W takich sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe powinny zapewnić poszkodowanemu samochód zastępczy na cały okres, w jakim nie ma on możliwości korzystania z własnego pojazdu (zwykle uszkodzonego w efekcie zdarzenia drogowego) lub pokryć koszty ich wynajmu. Koszty pokrywane są z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

Skargi najczęściej dotyczyły ograniczania czasu, na jaki poszkodowanym zapewniany jest pojazd zastępczy, obniżania stawek za wynajem pojazdu oraz niekorzystnych warunków wynajmu.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK tak mówi o sprawie:

Postępowania wyjaśniające rozpoczęto wobec czterech towarzystw ubezpieczeniowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska.

UOKiK informuje, że celem wszystkich jest ustalenie, czy i w jakich obszarach mogło dojść do nieprawidłowości uzasadniających wszczęcie postępowań w sprawie klauzul niedozwolonych lub naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.