– Nowa trasa omijająca Wałbrzych to wielka zmiana komunikacyjna dla mieszkańców miasta i okolic, a także dla kierowców korzystających z drogi krajowej nr 35. Ta największa w powojennej historii Wałbrzycha inwestycja pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum oraz odciąży układ komunikacyjny w regionie. W istotny sposób przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na trasie, która stanowi ważne połączenie drogowe z Czechami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Wałbrzycha jest drogą dwujezdniową o długości około 6 km. W ramach zadania wybudowane zostały dwa węzły drogowe: Żeromskiego i Reja, trzy wiadukty oraz przebudowano odcinek DK35 od ul. Kolejowej do ul. Chrobrego. Zadanie obejmowało także budowę dróg dojazdowych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych, oświetlenia oraz przebudowę kolidujących sieci istniejącej infrastruktury.

Obwodnica Wałbrzycha została wybudowana na podstawie porozumienia zawartego w 2017 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Gminą Wałbrzych, które określiło zasady współpracy, realizacji i finansowania inwestycji. Zgodnie z porozumieniem GDDKiA w całości sfinansowała budowę odcinka pozamiejskiego, który przebiega przez teren Gminy Szczawno-Zdrój, natomiast Gmina Wałbrzych pokryła koszty budowy odcinka miejskiego o długości ok. 5 km.

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2019-2022 przez firmę Budimex S.A. za kwotę prawie 397 mln zł otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (oś priorytetowa IV – Infrastruktura drogowa dla miast).