28 lutego bieżącego roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, miało miejsce spotkanie, w którym udział wzięły strony konfliktu. Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Nawara, podjął się roli mediatora pomiędzy przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Federacji Obrony Podhala, miast i gmin Rabki, Nowego Targu, Zakopanego, Szaflar, Poronina, Białego Dunajca. W rozmowach wzięli udział także Dyrektor Departamentu Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

Konflikt dotyczący przebudowy drogi krajowej nr 47 na odcinku Poronin-Zakopane rozpoczął się już podczas konsultacji społecznych, zorganizowanych przez GDDKiA w związku z prowadzonymi pracami projektowymi. Inwestor przedstawił wtedy wariant, który zakładał m.in. budowę dwujezdniowej drogi, estakady i ekranów akustycznych. Prace projektowe musiały zostać wstrzymane, gdyż mieszkańcy rozpoczęli protest, którego powodem było niebezpieczeństwo sporej ingerencji w środowisko naturalne.

Celem zorganizowanego spotkania jest m.in. dobro mieszkańców Podhala, zatem ważne jest rozwiązanie problemu przebudowy "zakopianki" z uwzględnieniem postulatów i uwag wszystkich zainteresowanych stron. Podczas dyskusji poruszano kwestie związane z finansowaniem inwestycji, zmianą klasy dróg oraz koncepcjami dotyczącymi różnych wariantów dojazdu do Zakopanego (w tym drogami powiatowymi), aktualnym oznakowaniem i dostępnością do posesji. Ważnym ustaleniem jest prowadzenie cyklicznych spotkań w sprawie uzgodnień dotyczących Studium, co ma na celu wyeliminowanie późniejszych konfliktów, gdyż wszyscy zainteresowani będą mogli na bieżąco zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące modernizacji trasy.