Zmiany dotyczą likwidacji obowiązującego w Polsce "pierwszego badania technicznego" co oznacza, że na terenie kraju będą obowiązywały badania techniczne przeprowadzane w innych krajach UE. Podczas rejestracji pojazdu oprócz zaświadczenia pozytywnego wyniku badania technicznego będzie można przedstawić dowód rejestracyjny lub inny dokument świadczący o ważności badań technicznych.

Zmienione Prawo o ruchu drogowym rozszerza katalog przypadków, w których dopuszcza się powtórną rejestrację pojazdu wyrejestrowanego. Nowy przepis będzie dotyczyć pojazdu wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, który został z tego powodu uprzednio wyrejestrowany w Polsce.

Uprzątnięto także zagadnienia związane z wprowadzeniem możliwości przewożenia osób kolejkami turystycznymi, począwszy od definicji kolejki turystycznej, poprzez wprowadzenie obowiązku rejestracji tych pojazdów i wykonanie badań technicznych, wymagania wobec osoby kierującej kolejką turystyczną, włącznie z delegacją dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia warunków technicznych dla kolejek turystycznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Zmiana ustawy dokonała nowego podziału zakresu badań technicznych wykonywanych przez stacje kontroli pojazdów. Do zadań podstawowych stacji kontroli pojazdów należeć będzie przeprowadzanie okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz dodatkowych badań technicznych tych pojazdów.

Do zadań okręgowych stacji kontroli pojazdów należeć będzie przeprowadzanie okresowych i dodatkowych badań technicznych wszystkich pojazdów. W takich stacjach będzie można dokonać okresowych badań technicznych:

- autobusu, którego prędkość maksymalna na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

- pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

- pojazdu zabytkowego

- pojazdu marki "SAM"

- pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

Zmiany umożliwią wszystkim osobom niepełnosprawnym uzyskanie karty parkingowej - niezależnie od wieku, w tym również osobom, które nie ukończyły 16 roku życia - na podstawie właściwego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmiany będą obowiązywać od dnia 22 września 2009 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących kolejek turystycznych, które obowiązują od dnie 8 lipca 2009 r.