Centralny Zarząd Służby Więziennej poinformował PAP, że liczba wszystkich osób przebywających w więzieniach lub aresztach wynosi 71 871 osób, z czego 11 890 to osadzeni, którzy w trakcie swojego pobytu odbywali, odbywają lub będą odbywać karę za przestępstwa drogowe.

"W liczbie 11 890 znalazły się osoby, którym zastosowano w orzeczeniu sądu artykuł za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ale niekoniecznie był to artykuł główny, czyli ten, który jest zagrożony największą karą pozbawienia wolności" - przekazała PAP rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska. Oznacza to, że są to też takie osoby, które odbywają kary za inne przestępstwa, a za występki drogowe odbyły lub odbędą wyrok.

Z kolei liczba osób, których przestępstwo drogowe było artykułem wiodącym, to 8 407. Są to osoby przebywające obecnie w jednostkach penitencjarnych z wykonanymi, wykonywanymi obecnie lub oczekującymi wyrokami. 5 939 z nich to osadzeni obecnie odbywający wyrok lub mający zastosowany areszt tymczasowy, 1 612 to osoby z wyrokami wykonanymi za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ale obecnie mają wprowadzony areszt tymczasowy, lub karę pozbawienia wolności za inne, lub podobne przestępstwa, zaś 1 991 osób to osadzeni, którzy oczekują wykonania wyroku za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a obecnie odbywają kary za inne lub podobne przestępstwo.

W statystykach Centralnego Zarządu Służby Więziennej można zauważyć, że na 8 407 osób przebywających obecnie w jednostkach penitencjarnych, dla których głównym powodem pozbawienia wolności było przestępstwo drogowe, 8 362 to osoby dorosłe, a 45 to osoby młodociane. Wśród osób dorosłych 8 247 to mężczyźni, zaś 115 to kobiety, natomiast wśród młodocianych wszyscy osadzeni w tej grupie to mężczyźni. Na 8 407 osób 1 594 to recydywiści, czyli osoby, które już wcześniej popełniły przestępstwo drogowe.

Alkohol największym problemem

Zdecydowana większość osadzonych odbywa karę za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego m.in. przez osoby, które były wcześniej skazane prawomocnym wyrokiem za prowadzenie pojazdów po alkoholi lub pod wpływem środków odurzających, lub kierowały, będąc nietrzeźwymi w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Za takie złamanie prawa obowiązuje kara pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do lat 5.

Według stanu na 4 sierpnia br., terapii w oddziałach terapeutycznych poddano 1882 skazanych za przestępstwa drogowe, zaś terapii poza oddziałami terapeutycznymi poddano 739 osób; 4424 skazanych za przestępstwa drogowe uczestniczyło w programach readaptacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym

W środę rząd w trybie obiegowym przyjął projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który zakłada m.in. powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po dwóch latach od dnia zapłaty grzywny. W przypadku wykroczeń drogowych maksymalna wysokość grzywny wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł. Maksymalna grzywna, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym, także ma pójść do góry i wynosić do pięciu tysięcy złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń maksymalnie sześć tysięcy złotych. Projekt zakłada też wprowadzenie renty dla najbliższych osób, które zginęły w wypadkach drogowych.

Przypomnijmy, że przestępstwem drogowym jest spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym lub sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy, spowodowanie wypadku, w którym są ranni lub zabici, a także jazda pod wpływem alkoholu (ponad 0,5 promila) lub narkotyków.