• Dozór techniczny będzie zajmować się kwestiami zezwoleń na odstępstwa od warunków technicznych pojazdu
  • Z obowiązku kontroli przebiegu zwolniono pojazdy użytkowane przez różne służby policyjne, wojskowe oraz takie jak ABW, CBA czy SKW
  • Rząd planuje przyjęcie nowych przepisów w ciągu kilku najbliższych miesięcy

Rząd pracuje nad kolejną zmianą przepisów prawa o ruchu drogowym. W ramach nowego projektu pojawią się nowe regulacje dotyczące zasad wymiany drogomierza oraz odczytu przebiegu. Okazuje się, że informacje o przebiegu samochodów, wykorzystywanych przez różnego rodzaju służby, to dość drażliwa kwestia. Uznano, że ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Twórcy nowego projektu ustawy wskazują, że informacje o przebiegu wybranych pojazdów to dane wrażliwe i jako takie powinny pozostać w tzw. wyodrębnionym środowisku informatycznym bez możliwości łatwego dostępu w trybie online. Innymi słowy, jak najmniej osób powinno mieć dostęp do danych o pojazdach należących do różnych służb. Na liście instytucji użytkujących pojazdy, które zostaną objęte nowymi przepisami, wskazano nie tylko policję czy wojsko, ale także Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, Krajową Administrację Skarbową i Służbę Celno-Skarbową.

Jeśli zatem w aucie wykorzystywanym na co dzień przez służby dojdzie do wymiany licznika, to funkcjonariusze nie muszą wybierać się do stacji kontroli pojazdów „w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza przez uprawnionego diagnostę”. Na tym jednak nie koniec zmian.

W projekcie ustawy wskazano także przeniesienie części kompetencji ministra właściwego do spraw transportu na rzecz dyrektora transportowego dozoru technicznego. Uznano bowiem, że to dyrekcja powinna zajmować się kwestiami zezwoleń na odstępstwa od warunków technicznych pojazdu. Dodano również zniesienie „obowiązku zgłaszania wymiany drogomierza (licznika przebiegu pojazdu) na stacji kontroli pojazdów (SKP) dla m.in. pojazdów wolnobieżnych (np. maszyn niedrogowych)”. Uznano bowiem, że „uprawiony diagnosta, który miałby weryfikować (odczytywać) stan drogomierza we wszystkich pojazdach, nie ma ani uprawnień, ani kompetencji do sprawdzania podzespołów np. maszyn niedrogowych, a same stacje kontroli pojazdów nie są przystosowane do przyjmowania takich pojazdów”. W ramach tego samego zwolnienia wskazano także pojazdy użytkowane przez różne służby policyjne, wojskowe oraz wcześniej wymienione (czyli min. ABW, CBA czy SKW).

Jeśli prace nad projektem będą się odbywać zgodnie z planem, to zmiany zostaną przyjęte przez rząd w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W projekcie przyjęto trzeci kwartał bieżącego roku.