Zapewne część rodziców nie pamięta o tym, że dzieci, które ukończyły 10. rok życia i chcą samodzielnie (bez opieki dorosłych) poruszać się po drodze publicznej lub ścieżce rowerowej, muszą najpierw uzyskać dokument potwierdzający zdobycie wymaganych uprawnień. Tak stanowi ustawa o kierujących pojazdami:

Art. 3. 1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;

2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;

3) zdaje egzamin państwowy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, zgodnie z art. 7 jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T, przy czym wymóg ten dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat.

W myśl taryfikatora obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. za kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia grozi mandat w wysokości 200 zł. To nie koniec. W niektórych przypadkach policja może skierować sprawę do sądu, a ten może orzec grzywnę w wysokości do 1,5 tys. zł.