Po­rsche Cay­en­ne po face liftingu otrzymało zupełnie nowy przed­ni pas, przed­nie błot­ni­ki i po­kry­wę sil­ni­ka. Nowe są także wloty po­wie­trza z "płe­twa­mi" po obu stro­nach auta, za­pew­nia­ją­ce efek­tyw­ny do­pływ po­wie­trza do in­ter­co­ole­rów. Tylna par­tia no­we­go Cay­en­ne rów­nież zo­sta­ła od­świe­żo­na: wy­peł­nie­nie lamp two­rzy trój­wy­mia­ro­wy efekt, a świa­tła stopu – po­dob­nie jak LED-owe oświe­tle­nie do jazdy dzien­nej z przo­du – mają czte­ro­punk­to­wą formę.

W ka­bi­nie pro­jek­tan­ci sku­pi­li się na miej­scu kie­row­cy, który ma do dys­po­zy­cji nową, wie­lo­funk­cyj­ną kie­row­ni­cę spor­to­wą z ło­pat­ka­mi do zmia­ny prze­ło­żeń, wzo­ro­wa­ną na kie­row­ni­cy z Po­rsche 918 Spy­der.

Cay­en­ne S E-Hy­brid to pierw­sze w seg­men­cie SUV-ów auto hy­bry­do­we z moż­li­wo­ścią ła­do­wa­nia aku­mu­la­to­rów z gniazd­ka (plug-in).

Cay­en­ne S E-Hy­brid wy­po­sa­żo­no w li­to­wo-jo­no­wy aku­mu­la­tor o po­jem­no­ści 10,9 kWh, który w try­bie elek­trycz­nym za­pew­nia za­sięg od 18 do 36 km, za­leż­nie od stylu jazdy i to­po­gra­fii drogi. Ponad dwu­krot­nie zwięk­szo­no moc sil­ni­ka elek­trycz­ne­go – z 47 do 95 KM. Śred­nie zu­ży­cie pa­li­wa wy­no­si teraz 3,4 l/100 km.

3-li­tro­wy, do­ła­do­wa­ny me­cha­nicz­nie motor V6 (333 KM) razem z 95-kon­ną jed­nost­ką elek­trycz­ną ge­ne­ru­je łącz­nie moc 416 KM przy 5500 obr./min i 590 Nm mak­sy­mal­ne­go mo­men­tu ob­ro­to­we­go, do­stęp­ne­go w za­kre­sie 1250-4000 obr./min. Ze­staw ten za­pew­nia osią­gi na po­zio­mie aut spor­to­wych – przy­spie­sze­nie od 0 do 100 km/h trwa 5,9 s, a pręd­kość mak­sy­mal­na wy­no­si 243 km/h. W try­bie elek­trycz­nym pręd­kość auta zo­sta­ła ogra­ni­czo­na do 125 km/h.

Po­rsche zmo­dy­fi­ko­wa­ło rów­nież pod­wo­zie, za­pew­nia­jąc po­dró­żu­ją­cym nowym Cay­en­ne więk­szy kom­fort, przy jed­no­cze­snym za­cho­wa­niu dy­na­micz­ne­go pro­wa­dze­nia.