• 2 grudnia opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie opłat elektronicznych pobieranych za przejazdy drogami krajowymi
  • Rozporządzenie ma uregulować kwestie wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, dokonywania zwrotu pobranych opłat elektronicznych, przekazywania opłat elektronicznych oraz kar grzywny
  • Podobnie rozwiązania działają w kilku państwach Unii Europejskiej
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Celem uregulowanie finansów

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, w rozporządzeniu uregulowane zostaną kwestie wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, dokonywania zwrotu pobranych opłat elektronicznych, przekazywania opłat elektronicznych oraz kar grzywny na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, oraz ustanawiania zabezpieczenia w sposób jednoznaczny dla wszystkich uczestników wymienionych procesów.

"(…) opłatę elektroniczną wnosi się w jednym z dwóch trybów: jako przedpłatę albo płatność okresową z zabezpieczeniem" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Dodano, że takie rozwiązania obowiązują w innych państwach Unii Europejskiej, w których działają elektroniczne systemy poboru opłat, np. Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji.

Będzie można wpłacać przed przejazdem lub po przejeździe

Wskazano w nim, że w trybie przedpłaty opłata jest wnoszona przed rozpoczęciem korzystania z dróg krajowych lub ich odcinków oraz wskazano minimalną kwotę (20 zł) pozwalającą na rozpoczęcie korzystania z dróg krajowych lub ich odcinków, za którymi przejazd jest pobierana opłata elektroniczna. Kwota pierwszego zasilenia środków na koncie wynika z uwzględnienia maksymalnej opłaty należnej za przejazd płatnymi odcinkami autostrad A2 i A4 (9,90 zł i 16,20 zł). Z kolei w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem opłata jest wnoszona po dokonaniu przejazdu i naliczeniu należnej opłaty. Korzystający z dróg publicznych będzie miał możliwość wniesienia opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem po wcześniejszym zatwierdzeniu zabezpieczenia przez pobierającego opłatę elektroniczną.

"W omawianym przepisie zawarto również wzór służący do obliczania minimalnej kwoty zabezpieczenia. Okres 45 dni, według którego określa się minimalną kwotę zabezpieczenia, wynika z faktu, że korzystający z dróg publicznych będzie otrzymywał dokument informujący o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej nie rzadziej niż raz w miesiącu, a termin wniesienia opłaty określony zostanie w ww. dokumencie. Konieczne jest więc określenie okresu dłuższego niż miesiąc kalendarzowy dla ustalenia minimalnej kwoty zabezpieczenia, który zabezpieczać będzie interes strony publicznej" – wskazano w uzasadnieniu.

Dodano, że we wzorze na obliczenie minimalnej kwoty zabezpieczenia znalazł się również współczynnik wynoszący 1,3, co wynika stąd, że często trudno będzie precyzyjnie określić przewidywaną liczbę kilometrów przejechanych po drogach publicznych podlegających opłacie elektronicznej w ciągu 45 dni.

"Dzięki zastosowaniu ww. współczynnika zostaną ograniczone sytuacje, wynikające z okoliczności często nieprzewidywalnych, powodujące, że podmiot pobierający opłatę nie będzie dysponował wystarczającym zabezpieczeniem w przypadku braku uiszczenia opłaty elektronicznej przez korzystającego z dróg publicznych w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem. Regulacja powyższa ma więc zabezpieczyć należności przysługujące Krajowemu Funduszowi Drogowemu" – wyjaśniono.

W projektowanym rozporządzeniu zapisano zasady wnoszenia nowego zabezpieczenia oraz jego zwrotu w postaci gotówkowej, a także kwestie trybu i terminu wnoszenia reklamacji w zakresie prawidłowości naliczonej lub wniesionej opłaty elektronicznej.

"Złożenie reklamacji nie zwalnia korzystającego z dróg publicznych z obowiązku wniesienia opłaty. Uregulowany został także sposób i termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację oraz sposób postępowania w przypadku odmowy uznania reklamacji lub uznania reklamacji w całości, lub części. Reklamacja daje możliwość wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości przy naliczaniu opłaty w oparciu o procedurę opisaną w rozporządzeniu, gdyby takie nieprawidłowości powstały. Analogiczne rozwiązanie okazało się niezwykle przydatne w dotychczasowej praktyce, dlatego też zdecydowano o jego przyjęciu również w projektowanym rozporządzeniu" – podano w uzasadnieniu.

Autor: Marek Siudaj