• Corvette C6 kosztowała w 2005 r. w Europie 61 450 euro
  • Corvette C6 miała niechowane reflektory, chowane stosowano w poprzednich modelach przez 43 lata (od C2, czyli od 1963 r.)
  • We­dług da­nych producen­ta zu­ży­cie ben­zy­ny w cy­klu mie­sza­nym wy­no­si śred­nio tyl­ko 11,7 l/100km

Kiedyś do­mi­no­wał prze­sąd, że Ame­ry­ka­nie, z drob­ny­mi wy­jąt­ka­mi, nie po­tra­fią kon­stru­ować sportowych sa­mo­cho­dów. Do­brzy są w wiel­kich li­mu­zy­nach i uni­wer­sal­nych te­re­nów­kach, a sportowe am­bi­cje re­ali­zu­ją w eu­ro­pej­skich Po­rsche, Fer­ra­ri lub Mer­ce­de­sach. Ale cza­sy się zmie­ni­ły i oka­zu­je się, że i w seg­men­cie co­upé jan­ke­si ma­ją co­raz wię­cej do za­ofe­ro­wa­nia. Szó­sta ge­ne­ra­cja Co­rvet­te po­ka­zu­je, że idą w do­brym kie­run­ku. Wię­cej, na­bra­li już ta­kiej pew­no­ści sie­bie, że C6 określa­ją ja­ko true and on­ly spor­t­scar – praw­dzi­wy i je­dy­ny spor­to­wy sa­mo­chód.

Corvette C6 – naj­moc­niej­sza w hi­sto­rii

Już po­przed­nia ge­ne­ra­cja Co­rvet­te pro­du­ko­wa­na od 1997 ro­ku nie po­zo­sta­wa­ła w ty­le za europejski­mi ry­wa­la­mi, a obec­na, któ­ra nie­ba­wem za­cznie być sprze­da­wa­na na na­szym kontynencie, zgod­nie z obiet­ni­ca­mi kon­cer­nu jest du­żo lep­sza. W isto­cie to naj­moc­niej­szy i najszybszy se­ryj­ny mo­del, ja­ki kie­dy­kol­wiek opu­ścił ta­śmy pro­duk­cyj­ne fa­bry­ki Bow­ling Gre­en w sta­nie Ken­tuc­ky. W Niem­czech kosz­tu­je 61 450 eu­ro, czyli 24 tys. eu­ro mniej niż Po­rsche Car­re­ra S. Ża­den in­ny sa­mo­chód w tej kla­sie nie ma ko­rzyst­niej­sze­go sto­sun­ku ce­ny do mo­cy niż C6.

Je­go sze­ścio­li­tro­wy, 8-­cy­lin­dro­wy sil­nik rozwija moc 404KM i mo­ment 546 Nm, co swo­bod­nie wystar­cza, by w 4,3 s osią­gać pręd­kość 100km/h. Za­dzi­wia­ją­ce, że Ame­ry­ka­nom uda­ło się to osiągnąć przy za­sto­so­wa­niu ul­tra­sta­rej tech­ni­ki w sil­ni­ku: je­den cen­tral­ny wa­łek roz­rzą­du (w blo­ku) i 2 za­wo­ry na cy­lin­der. No cóż, cel uświę­ca środ­ki. Dla 8 cy­lin­drów roz­pę­dze­nie tej dwu­oso­bów­ki do 300km/h nie sta­no­wi pro­ble­mu. Czy­sta przy­jem­ność.

Za­nim jed­nak „co­rvet­ta” wy­je­cha­ła na dro­gi, in­ży­nie­ro­wie Che­vro­le­ta mor­der­czo te­sto­wa­li pro­to­typ na to­rze Nur­bur­gring. Efekt ich pra­cy mie­li­śmy oka­zję spraw­dzić na dro­gach po­łu­dnio­wej Hisz­pa­nii.

Corvette C6 – pew­na i prze­wi­dy­wal­na

Kask na gło­wę i zasiadamy za kierownicą. Sil­nik od­pa­la­my przy­ci­skiem. Klu­czyk nie jest po­trzeb­ny (stan­dar­do­wy sys­tem Key­less). Dru­gim pal­cem wci­ska­my prze­łącz­nik ESP, ak­ty­wu­jąc Com­pe­ti­tion Mo­dus, czy­li tzw. tryb współ­za­wod­nic­twa. Po­zwa­la on kie­row­cy na za­cho­wa­nie kon­tro­li nad autem aż do mo­men­tów gra­nicz­nych. Do­pie­ro wte­dy elek­tro­ni­ka wtrą­ca się i po­ma­ga unik­nąć np. wypadnię­cia z to­ru jaz­dy.

Ro­bi to przy tym bar­dzo de­li­kat­nie, wręcz dys­tyn­go­wa­nie. To waż­ne, że poma­ga, a nie prze­szka­dza w pro­wa­dze­niu. Umoż­li­wia tak­że znacz­nie szyb­sze po­ko­ny­wa­nie zakrętów, niż wy­ni­ka­ło­by to zna­szych skrom­nych umie­jęt­no­ści. Sze­ro­kie opo­ny nie­mal przy­kle­ja­ją C6 do as­fal­tu, a do­pie­ro przy na­praw­dę ostrej jeździe moż­na do­pro­wa­dzić do za­rzu­ca­nia ty­łu. Zacho­wa­nie au­ta jest dość prze­wi­dy­wal­ne i spo­koj­ne. żad­ne­go bu­ja­nia, żad­ne­go stu­ka­nia.

Z każ­de­go łu­ku C6 wy­jeż­dża sztyw­no, bez prze­chy­la­nia nad­wo­zia i swo­bod­nie prze do przo­du. Nie ma zna­cze­nia, ja­ki bieg jest włą­czo­ny. Krót­ka dźwi­gnia skrzy­ni pra­cu­je co praw­da dość cięż­ko, ale – jak za­pew­nia Da­ve Hill, szef kon­sturk­to­rów Corvet­te – jej dzia­ła­nie zo­sta­ło już po­pra­wio­ne. Dla tych, któ­rzy nie lu­bią ręcz­nej zmia­ny prze­ło­żeń, po­zo­sta­je wy­bór 4-­stop­nio­we­go „au­to­ma­tu”, któ­ry nie wyma­ga do­pła­ty.

Sześć li­trów po­jem­no­ści za­po­wia­dać mo­gło­by du­ży ape­tyt na pa­li­wo, tym­cza­sem we­dług da­nych producen­ta zu­ży­cie ben­zy­ny w cy­klu mie­sza­nym wy­no­si śred­nio tyl­ko 11,7 l/100km! Żad­ne in­ne spor­to­we au­to te­go nie po­tra­fi.

Corvette C6 - dane techniczne

Silnik Benzynowy V8/16
Pojemność 5967 ccm
Moc maksymalna 404 KM
Maks. moment obrotowy 546 Nm
V maks. 300 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h 4,3 s
Zużycie paliwa (śr.) 11,7 l/100 km
Wymiary (dł./szer./wys.) 4435/1844/1246 mm
Opony (przód/tył) 245/40 ZR 18/285/35 ZR 19
Poj. baku 69 l