Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) do nosi, że z przepisów wykreślono zapis przewidujący możliwość wjazdu do stref czystego transportu dla samochodów napędzanych gazem płynnym (LPG). Zniknęły też przepisy wprowadzające błędnie rozumianą progresywność. Doprecyzowano i rozwinięto, w stosunku do poprzedniej wersji projektu, przepisy dotyczące infrastruktury tankowania wodorem.

Ponadto, jak podaje na swoich stronach PSPA, częściowo utrzymał się pakiet przepisów ułatwiających instalację punktów ładowania w istniejących budynkach wielorodzinnych na wniosek mieszkańców, którzy posiadają pojazdy elektryczne. Z projektu wykreślono jednak kluczowy przepis przewidujący sporządzenie ekspertyzy dotyczącej możliwości instalacji punktu ładowania na stanowisku postojowym w budynku wielorodzinnym w ramach obowiązkowego, cyklicznego przeglądu instalacji elektrycznej budynku oraz zaliczenie kosztów z tego tytułu do kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Według nowej wersji projektu, ekspertyza ma być sporządzana na wniosek mieszkańca, który poniesie związane z nią opłaty.

Jak podkreśla PSPA, zmieniono również proponowaną wysokość opłat za wpis do rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Maksymalna wysokość miesięcznej opłaty, którą będzie musiał uiścić operator stacji ładowania to iloczyn 25 zł i liczby ogólnodostępnych stacji ładowania. Opłatą wynoszącą maksymalnie 50 zł miesięcznie mają zostać obciążeni dostawcy usługi ładowania. Konkretny wymiar opłaty na każdy kolejny rok kalendarzowy doprecyzuje rozporządzenie wykonawcze.