Daewoo Lanos kontra Daewoo-FSO Polonez - z archiwum Auto Świata

Auto Świat
Test-porównanie z "Auto Świata" nr 14 z 2003 roku. W szran­ki sta­ją Po­lo­nez Ca­ro Plus i La­nos – au­ta róż­ni prze­paść kon­struk­cyj­na i war­tość ryn­ko­wa. Czy Po­lo­ne­zo­wi, który pod opie­ką Da­ewoo przeszedł spo­rą mo­der­ni­za­cje, uda się pod­jąć rów­ną wal­kę z La­no­sem? Je­go głów­nym atu­tem była atrak­cyj­na ce­na za­ku­pu.

Katalog Samochodów Auto Świat