• Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem, który pojawił się po znowelizowaniu ustawy o OSP, a związany z wydawaniem zaświadczeń dla nowych kierowców pojazdów OSP
  • W związku z zaistniałą sytuacją RPO zwrócił się z prośbą do ministra infrastruktury o zmianę przepisów
  • Resort potwierdził nieścisłość w przepisach i przekazał, że podjął działania, które mają doprowadzić do znowelizowania ustawy
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Jak informuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), "kwalifikacje osoby, która może kierować pojazdem uprzywilejowanym, zostały określone w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. Ustawa ta określa też, kiedy członek OSP może kierować pojazdem uprzywilejowanym. Organem właściwym do wydania zezwolenia na kierowanie takim pojazdem jest starosta".

Starostowie nie wydają zezwoleń tłumacząc się luką prawną

Problem w tym, że w przypadku kierowców OSP, oprócz podstawowych warunków, aby zezwolenie zostało wydane, konieczne jest także przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia, że dana osoba ma kierować pojazdem OSP. A starostowie od momentu wejścia w życie ustawy nie wydają zezwoleń, tłumacząc się, że obecnie nie wiadomo, kto jest uprawnionym podmiotem do ich wydawania i twierdzą, że mamy do czynienia z luką prawną.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Problem w tym, że tylko dokument wydany przez uprawniony organ stanowi podstawę dla starosty, aby ten zwolnił członka OSP "od obowiązku dołączenia do wniosku zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi". Tą nietypową sprawą zajął się RPO i skierował do ministra infrastruktury prośbę o odniesienie się do problemu i rozważenie nowelizacji przepisów.

Resort infrastruktury potwierdza nieścisłości i zapowiada zmiany

Minister infrastruktury już odpowiedział na prośbę RPO i potwierdził wystąpienie opisanego przez rzecznika problemu w postaci nieścisłości w przepisach, co należy wyeliminować, zmieniając przepisy ustawy o kierujących pojazdami.

Niezależnie od tego resort wskazał, że "istnieje możliwość uzyskania takiego zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego" i że jeśli "wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje swoje zadania względem OSP zarówno o charakterze majątkowym, jak i koordynacyjnym, a ponadto posiada informacje o umowie pomiędzy właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej a strażakiem ratownikiem OSP na pełnienie funkcji kierowcy w danej OSP, to ma on możliwość potwierdzenia – w formie zaświadczenia – określonych faktów".

Jak przekazał w swoim komunikacie RPO, "Ministerstwo w odpowiedzi podkreśla brak podstaw do skutecznego żądania przedłożenia staroście zaświadczenia, o którym mowa w art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących pojazdami. Co do zasady, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydać zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba ma być kierującym pojazdem OSP – na zasadzie potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, wynikającego z danych posiadanych przez ten organ – na podstawie przepisów działu VII k.p.a. („wydawania zaświadczeń”) – na wniosek osoby zainteresowanej, o ile będzie posiadał stosowne informacje".