Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak zdrowy rozsądek i umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi.

Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa?

A: Osoba przewożona na wózku inwalidzkim.

B: Kierujący pojazdem.

C: Kobieta w widocznej ciąży.

Prawidłowa odpowiedź: B

Wyjaśnienie: w Kodeksie drogowym znajdujemy przepis, który wymienia (liczne) wyjątki dotyczące obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie:

"Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

1) osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

2) kobiety o widocznej ciąży; (wyr. redakcji)

3) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;

6a) żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim; (wyr. redakcji)

10) dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3;"

(...)