Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czego nie możesz robić, uczestnicząc w wypadku, w którym są zabici?

A: Dzwonić po straż pożarną.

B: Udzielać pierwszej pomocy.

C: Przestawiać pojazdu na pobocze drogi.

Prawidłowa odpowiedź: C (przestawiać pojazdu na pobocze drogi).

Wyjaśnienie: Jeśli w wypadku nie ma zabitych i rannych, mamy obowiązek usunąć samochód z drogi – o ile oczywiście jest to możliwe. Za niewykonanie tego obowiązku można dostać mandat.

Jeśli w wypadku są zabici lub ranni – przeciwnie, nie wolno nam przestawiać samochodów, aby nie zatrzeć śladów i utrudnić w ten sposób ustalenia przebiegu wypadku. Przepis mówi:

"Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i policję;

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce".