Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: znak zakazujący zatrzymywania się (B-36) dotyczy tej strony drogi, na której jest ustawiony. "Drogi" – a zatem i jezdni, i pobocza, i drogi dla pieszych, i chodnika. A oto wybrane przepisy opisujące znaczenie i zakres obowiązywania tego znaku:

  • "Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu".
  • "Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36 dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;"
  • "Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela."