Czy przy omijaniu nietrzeźwego rowerzysty należy zwiększyć odstęp od niego?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: A

W Kodeksie drogowym nie znajdziemy bezpośredniego odniesienia do sytuacji opisanej w pytaniu. Co do zasady jednak przepisy zabraniają zachowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób spowodować zagrożenie, a także wymagają zachowania ostrożności.

"Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie".

Należy unikać więc zbliżania się do osoby, która może wykonać nieprzewidywalny ruch.

Teoretycznie mamy prawo wymagać od innych przestrzegania przepisów, ale:

"Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania".

Widząc pijanego lub "podejrzanego" rowerzystę lub innego uczestnika ruchu, należy zachować ostrożność z uwagi na to, że nie można oczekiwać od niego poprawnego zachowania. Nie można mu ufać. Z tych względów prawidłowa jest odpowiedź A.

Dodatkowo w takiej sytuacji zasadne jest poinformowanie służb (np. dzwoniąc na nr tel 112) o zagrożeniu. Nie ma to nic wspólnego z donosicielstwem – to działanie dla bezpieczeństwa i osoby nietrzeźwej, i innych uczestników ruchu.