• Na razie Sejm przegłosował ustawę, która wprowadza konfiskatę pojazdów nietrzeźwym kierowcom, ale ustawa czeka na podpis prezydenta
  • Resort sprawiedliwości, zapytany o to, co będzie się działo ze skonfiskowanymi samochodami, poinformował, że rozwiązania stworzy dopiero po ogłoszeniu ustawy
  • Wiadomo, że przepadek pojazdu ma pozwolić walczyć z przestępstwami drogowymi popełnianymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Nie pierwszy już raz przekonaliśmy się o tym, że poszczególne resorty wysyłają dość długie odpowiedzi, ale w rzeczywistości niewiele z nich wynika. Spostrzeżenie to potwierdza odpowiedź z ministerstwa sprawiedliwości, a dotycząca kwestii konfiskaty samochodów w przypadku zatrzymania nietrzeźwego kierowcy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Oczywiście kluczową kwestią, biorąc pod uwagę przegłosowaną i czekającą na podpis prezydenta ustawę, było to, czy resort stworzył już albo, czy pracuje nad przepisami, które określą, co będzie się działo ze skonfiskowanymi pojazdami. Tu możliwości jest wiele — od ich zlicytowania, przekazania służbom lub różnego rodzaju organizacjom, aż po ewentualną kasację lub złomowanie pojazdów.

Chcieliśmy również wiedzieć, czy konfiskata będzie bezwzględna, czy też możliwe będzie wpłacenie równowartości pojazdu i jego pozostawienie, jakie przepisy będą stosowane wobec obcokrajowców, a także to, czy jeśli będzie kilka możliwych opcji, to kto będzie decydował, która z nich zostanie wybrana.

Jak można się domyślać, resort nie chciał mówić o żadnych szczegółach. Poniżej publikujemy całą treść odpowiedzi z ministerstwa sprawiedliwości.

Odpowiedź ministerstwa sprawiedliwości

"Środek karny w postaci przepadku pojazdu mechanicznego ma stanowić właściwą reakcję prawnokarną na nagminność przestępstw drogowych popełnianych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. W zeszłym roku pijani kierowcy pozbawili życia 212 osób na polskich drogach, a zadali obrażenia 1917 osobom.

Przepadek pojazdu mechanicznego lub przepadek jego równowartości nie jest karą (analogicznie jak przepadek narzędzia, czyli przedmiotu, który służył lub był przeznaczony do popełnienia przestępstwa). Celem tego środka reakcji prawnokarnej jest utrudnienie sprawcy popełnienia przestępstwa w przyszłości przez pozbawienie go pojazdu mechanicznego, a w przypadku przepadku równowartości przez pozbawienie go środków pieniężnych, które może przeznaczyć na zakup pojazdu.

W znacznej części prawodawstw UE (np. Dania, Szwajcaria, Francja, Słowacja, Luksemburg, Belgia, Estonia, Finlandia, Słowenia, RFN) przewidziany jest środek w postaci przepadku pojazdu, co zapewnia sprawne oddziaływanie w zakresie przeciwdziałania tego typu przestępstwom.

Przepadek pojazdów jest orzekany na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 27 kodeksu karnego wykonawczego egzekucję przepadku na rzecz Skarbu Państwa prowadzi naczelnik urzędu skarbowego według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W związku z zajęciem pojazdu do czasu uprawomocnienia się wyroku, wszystkie czynności wykonuje organ prowadzący postępowanie (prokurator w postępowaniu przygotowawczym, sąd w postępowaniu przed sądem).

Wskazać należy, że przepisy o przepadku pojazdów wejdą w życie po upływie roku od ogłoszenia ustawy. Okres ten pozwoli na dopracowanie wszystkich szczegółów technicznych".