Taryfikator, który trafić miał do Sejmu na pierwsze czytanie, znajduje się w załączniku do aktu wykonawczego "Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw". Znaleźć można w nim wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i odpowiadającą tym wykroczeniom liczbę punktów karnych.

O punktach karnych i ich górnej granicy już pisaliśmy. Według aktualnego projektu będzie można otrzymać ich nawet 15. Dokładny taryfikator prezentuje się w następujący sposób.

Nowy taryfikator - 15 punktów karnych

 • Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art.: art. 173, art. 174, art. 177 § 1 lub 2, art. 178b, art. 355 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.), zwanej dalej "k.k.", czyli sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu, niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego lub spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia.
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, za wyjątkiem naruszenia określonego kodem E 08 (o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym).
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Nowy taryfikator - 13 punktów karnych

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

Nowy taryfikator - 10 punktów karnych

 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.
 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h.
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Nowy taryfikator - 9 punktów karnych

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 9 osób.

Nowy taryfikator - 8 punktów karnych

 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania".
 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie.
 • Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 8 osób.

Nowy taryfikator - 7 punktów karnych

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 7 osób.

Nowy taryfikator - 6 punktów karnych

 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała.
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych.
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop".
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h.
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 6 osób.

Nowy taryfikator - 5 punktów karnych

 • Niestosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”.
 • Niestosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach".
 • Niestosowanie się do znaków B-21 „zakaz skręcania w lewo" lub B-22 „zakaz skręcania w prawo".
 • Niestosowanie się do znaków C-1 do C-12 „nakaz jazdy ...”.
 • Niestosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania.
 • Niestosowanie się do znaków P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”.
 • Niestosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła”.
 • Niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29.
 • Niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania.
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.
 • Naruszenie zakazu zawracania.
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu.
 • Kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 5 osób.

Nowy taryfikator - 4 punkty karne

 • Niestosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”.
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu.
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby.
 • Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 4 osoby.

Nowy taryfikator - 3 punkty karne

 • Niestosowanie się do znaków B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ...”.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h.
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia.
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami.
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie.
 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.
 • Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 3 osoby.
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5.
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy.

Nowy taryfikator - 2 punkty karne

 • Niestosowanie się do znaków B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ...”.
 • Niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju”.
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu.
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym.
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych.
 • Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie.
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony.
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju za wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21 (Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu).
 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”.
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 2 osoby.
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E05 (Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, za wyjątkiemnaruszenia określonego kodem E 08, od 41 do 50 km/h, od 31 do 40 km/h, od 21 do 30 km/h, od 11 do 20 km/h) i E 08 (Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym), C 07–C 16 (Niezastosowanie się do znaków B-21 „zakaz skręcania w lewo" lub B-22 „zakaz skręcania w prawo", C-1 do C-12 „nakaz jazdy ...”, F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania, P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”, P-4 „linia podwójna ciągła”, B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”, B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ...”, B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ...”, Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop", C 17 (Niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29) i C 18 (P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b).
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05 ((Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, za wyjątkiemnaruszenia określonego kodem E 08, od 41 do 50 km/h, od 31 do 40 km/h, od 21 do 30 km/h, od 11 do 20 km/h) i E 08 (Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym).

Nowy taryfikator - 1 punkt karny

 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 1 osobę.
 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych.