Polskie pielgrzymowanie jest fenomenem na skalę światową. Najczęściej w sierpniu na polskich dogach można spotkać wiele grup pielgrzymów zmierzających do jednego z sanktuariów — bardzo często na Jasną Górę, która jest trzecim na świecie pod względem frekwencji sanktuarium maryjnym w Europie (po Lourdes i Fatimie). Tylko w 2019 r. w pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę wzięło udział około 125 tys. osób.

Tak duża liczba osób przemierzających Polskę, najczęściej pieszo (są jednak także pielgrzymki rowerowe, rolkowe, biegowe, konne i inne), stanowi nie lada wyzwanie dla kierowców, którzy na swojej trasie natrafią na wiernych, zwłaszcza kiedy dojdzie do sytuacji, kiedy trzeba będzie kierować ruchem.

Nie wszyscy wiedzą, ale uprawnienia do kierowania ruchem mają nie tylko policjanci. Osoby upoważnione do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zostały wskazane w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym. Wymienione je w art. 6 ust. 1 w/w ustawy, są to:

 • policjant;
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 • funkcjonariusz Straży Granicznej;
 • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
 • umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
 • strażnik gminny (miejski);
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych ze wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku — na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Pielgrzymka na drodze — kto może kierować ruchem?

To jednak nie wszyscy, którzy mogą kierować ruchem drogowym. W rozporządzeniu zostały wymienione również osoby, które są upoważnione do dawania poleceń i sygnałów, a nie zostały wymienione w art. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Są to:

 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy — jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 roku Nr 57, poz. 353) — podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu — podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;
 • umundurowani i odpowiednio oznakowani pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej — podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 • osoby wykonujące pilotaż pojazdów nienormatywnych — podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
 • członkowie zespołu ratownictwa medycznego — podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Kierowcy muszą się dostosować pod groźbą mandatu

Na mocy tego samego rozporządzenia kierować ruchem mogą więc również uczestnicy pielgrzymek lub osoby, które im towarzyszą w celu utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa. Oznacza to, że mogą one wydawać kierowcom polecenia. Za niedostosowanie się do nich jest wykroczeniem określonym w art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń: "Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału, lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem, lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany".

Najczęściej osobami takimi są uczestnicy pielgrzymek, bo uprawnienia do kierowania ruchem mogą zdobyć nie tylko osoby zajmujące się nim zawodowo, lecz także każdy zainteresowany. Wszystkie takie osoby mogą przystąpić do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym po odbyciu przeszkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Z zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że muszą one być: "łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy". Powinny być wyposażone w tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz ubranie z elementami odblaskowymi i napisem "Kierowanie ruchem" bądź "STOP".