Celem zmian jest rozwiązanie problemów, które uwidoczniły się w funkcjonowaniu Inspekcji Transportu Drogowego, takich jak dualizm struktur terenowych inspekcji. Brak bezpośredniego podporządkowania wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego Głównemu Inspektorowi w praktyce powoduje trudności w pełnym, skutecznym wykonywaniu czynności polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz uczciwej konkurencji w transporcie drogowym.

Mniej delegatur ITD, inspektorzy ITD z bronią palną

W ramach zmian przewidziana jest m.in. likwidacja 10 delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), co ma na celu eliminację dualizmu w strukturze terenowej inspekcji. Równolegle do wspomnianych delegatur GITD funkcjonuje 16 wojewódzkich inspektoratów (WITD).

Zakładane zmiany przewidują również rozszerzenie uprawnień Głównego Inspektora. Ma to na celu zwiększenie nadzoru nad rynkiem transportu drogowego i kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

Nowe przepisy mają również uregulować kwestie wyposażenia inspektorów w broń palną i umundurowanie. Zmienią się także zasady powoływania i odwoływania wojewódzkiego inspektora oraz jego zastępcy, a ponadto wprowadzone zostaną nowe wymogi dla kandydatów na te stanowiska.

Zmiana przepisów niezbędna do rozwiązania obecnych problemów

Nowelizacja ma rozwiązać jeszcze inne dwa problemy. Obecnie do zadań inspektorów zatrudnionych w GITD należy kontrola uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Możliwość wykonywania tych zadań uzależniona jest od pozytywnego zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia.

Tymczasem w WITD inspektorzy realizujący pozostałe zadania nałożone na ITD muszą zdać egzamin kwalifikacyjny II stopnia. W efekcie w przypadku wykrycia naruszenia, wymagającego obecności inspektora z odpowiednimi uprawnieniami, niejednokrotnie prowadzi do wydłużenia czasu kontroli oraz angażowanie dodatkowych zespołów kontrolnych do przeprowadzenia jednej kontroli.

"Dodatkowo przypisanie możliwości wykonywania zdań przez inspektorów tylko na terenie jednego województwa utrudnia szybką i skuteczną reakcję na lokalnie powstające negatywne zjawiska związane z ruchem samochodów ciężarowych" — informuje na swojej stronie internetowej KPRM.

Projekt nowelizacji ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale bieżącego roku.